ܩܛܝܢܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܩܛܝܢܬܐ ܗܝ ܚܕܢܝܐ ܕܙܒܢܐ܂ ܒܚܕ ܩܛܝܢܐ ܐܝܬ ܫܬܝܢ ܬܪ̈ܝܢܝܢ ܐܘ ܪ̈ܦܦܝܢ܀