ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ ܐܘ ܕܘܩܐ ܐܢܓܠܐܝܬ: (Compact disc ܐܘ - CD‏) ܗܘ ܩܘܪܨܐ ܚܙܒܝܐ ܡܬܦܠܚ ܠܚܡܝܐ ܒܘܝܢ̈ܐ. ܫܪܫܐܝܬ ܐܬܨܢܥ ܠܚܡܝܐ ܩܠܐ ܒܫܘܘܕܥ̈ܐ ܪܩܡܝ̈ܐ.

ܦܘܫܩܐ ܕܡܕܝܪ̈ܐ ܕܩܘܪܨܐ.
A. ܡܕܝܪܐ ܡܢ ܦܘܠܝܟܪܒܘܢ ܐܝܬ ܒܗ ܪܡܙܐ ܚܠܝܨܐ.
B .ܡܕܝܪܐ ܥܛܘܦܐ ܠܗܦܟܐ ܙܗܪܝܪܐ ܕܠܝܙܪ.
C. ܡܕܝܪܐ ܡܠܓܡܐ ܡܥܕܪܢܐ.
D. ܡܫܦܪܬܐ ܛܒܥܬܐ ܡܢ ܡܨܢܥܢܐ.
E. ܙܗܪܝܪܐ ܕܠܝܙܪ ܗܓܐ ܩܘܪܨܐ ܘܗܦܟ ܠܕܐܝܘܕ ܒܗܪܢܐ ܡܫܬܚܠܦ ܠܘܪܝܕܐ ܩܠܝ̈ܐ ܠ ܫܘܘܕܥܐ ܟܗܪܒܝܐ.
ܩܘܪܨܐ ܚܠܝܨܐ
ܛܟܣܐ ܕܚܙܝ̈ـܬܐ ܠܦܪܢܝܬܐ ܕܗܓܝܐ.

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]