ܩܘܢܦܘܫܝܘܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܩܘܢܦܘܫܝܘܣ

ܩܘܢܦܘܫܝܘܣ (ܨܝܢܐܝܬ: 孔子 ܐܘ 孔夫子܄ "ܡܪܐ ܩܘܢܓ") ܗܘܐ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܨܝܢܝܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܘܗܝ ܪܘܪܒܐܝܬ ܓܒܠܘ ܠܐܣܝܐ ܡܕܢܚܝܬܐ܂ ܐܬܝܠܕ ܗܘܐ ܒܫܢܬܐ ܕ551 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܒܠܘ ܘܡܝܬ ܒܫܢܬܐ ܕ479 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܀