ܩܘܠ ܬܘܪܗ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܬܝܒܬܐ ܩܘܠ ܬܘܪܗ

ܩܘܠ ܬܘܪܗ (ܥܒܪܐܝܬ: קול תורה - "ܩܠܐ ܕܐܘܪܝܬܐ") ܗܝ ܡܬܝܒܬܐ ܪܒܬܐ ܒܒܝܬ ܘܓܢ ܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܩܘܠ ܬܘܪܗ ܦܫܬܐ ܗܘܬ ܫܘܬܐܣܬܐ ܒܫܢܬܐ 1939܂ ܠܩܘܠ ܬܘܪܗ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢܝܢܐ ܩܘܪܒܐ ܡܢ 1000 ܬܠܡܝܕ̈ܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܫܢܬܐ 1939 ܡܫܚܛܘ ܠܘܢ ܡܢ ܐܠܡܢܝܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܬܪܝ ܚܟܝܡܝ ܕܝܗܘܕܐܝ ܪܒܝ ܝܚܝܐܠ ܫܠܙܝܢܓܪ ܘܪܒܝ ܒܪܘܟ ܩܘܢܫܛܐܕܛ܂ ܘܫܬܐܣܘ ܠܗ ܠܩܘܠ ܬܘܪܗ ܒܐܘܪܫܠܡ ܩܐܕ ܠܐܪܘܟܐ ܠܥܝܕܐ ܕܝܠܝܦܘܬܐ ܕܬܘܪܗ܀

ܟܐܦܐ ܕܩܒܪܐ ܕܪܒܝ ܐܘܝܪܒܐܟ ܕܟܬܝܒܬܐ ܕܝܠܗ ܗܝ ܒܠܚܘܕ؛ ܡܠܦܢܐ ܒܡܬܝܒܬܐ ܩܘܠ ܬܘܪܗ