Jump to content

ܩܕܝܫܬܐ ܠܘܣܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܝܩܘܢ ܕܩܕܝܫܬܐ ܠܘܣܝܐ

ܩܕܝܫܬܐ ܠܘܣܝܐ ܗܘܬ ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܐܬܝܠܕܬ ܗܘܬ ܒܫܢܬ 280 ܒܣܝܪܟܘܣܐ ܒܣܩܠܝܐ. ܗܶܫ ܗܝ̣ܝܰܗ̇ ܒܥܘܡܪܐ ܕܗܝ ܥܠܝܡܘܬܗ̇ ܩܛܝܠܐ ܡܛܠ ܕܗܝܡܢܘܬܗ̇ ܒܡܫܝܚܘܬܐ. ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܗܘܐ ܕܝܘܩܠܛܝܐܢܘܣ ܗܘ ܫܠܝܛܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܩܝܡ ܗܘ ܫܠܝܛܢܐ ܪ̈ܕܘܦܝܐ ܣܓܝ ܩܫܝ̈ܐ ܥܠ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܒܗܘ ܙܒܢܐ܀

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]