Jump to content

ܩܒܠܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܒܠܘܬܐ

ܩܒܠܘܬܐ ܗܝ ܫܕܬܐ ܐܣܝܝܬܐ. ܩܒܠܬܐ ܐܘ ܚܝܬܐ ܐܘ ܡܘܠܕܢܝܬܐ ܐܘ ܝܠܕܬܐ ܐܘ ܟܘܕܬܐ ܐܘ ܡܚܙܩܬܐ ܐܘ ܡܚܦܢܬܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܕܡܬܛܝܒܐ ܟܕ ܝܠܕܐ ܐܢܬܬܐ ܠܡܥܕܪܘܬܗ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܲܒܵܠܬܵܐ . ܚܲܝܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܲܒ̈ܠܵܬ݂ܵܐ . ܚܲܝ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܰܒܳܠܬܳܐ . ܚܰܝܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܰܒ̈ܠܳܬ̥ܳܐ . ܚܰܝ̈ܳܬ̥ܳܐ)