ܨܦܪܐ (ܙܒܢܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܨܦܪܐ ܗܘ ܫܘܪܝܐ ܐܘ ܡܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܝܡܡܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܨܲܦܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܲܦܪܹ̈ܐ ܐܘ ܨܲܦܪܵ̈ܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܨܰܦܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܰܦܪ̈ܶܐ ܐܘ ܨܰܦܪ̈ܘܳܬ̥ܳܐ)