ܩܪܕܐ (ܪܚܫܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܦܫܦܫܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܩܪܕܐ

ܩܪܕܐ ܐܘ ܦܫܦܫܐ ܐܘ ܛܠܦܘܢܐ ܗܘ ܪ̈ܚܫܐ ܙܥܘܪܐ ܕܡܬܛܦܐ ܘܡܬܬܪܣܐ ܡܢ ܕܡܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܘܕܛܝܪ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܲܪܕܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܲܪ̈ܕܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܰܪܕܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܰܪ̈ܕܶܐ)