ܦܪܡܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܦܪ̈ܡܝܬܐ

ܦܪܡܝܬܐ ܗܝ ܩܛܥܐ ܕܐܘܬܒ ܡܢܬ̈ܐ ܕܠܒܘܫܐ ܥܠ ܚܕܕ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܸܪܡܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܸܪ̈ܡܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܶܪܡܺܝܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܶܪ̈ܡܺܝܳܬ̥ܳܐ)