ܦܪܕܝܢܢܕ ܡܓܝܠܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕܦܪܕܝܢܢܕ ܡܓܝܠܢ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ1848

ܦܪܕܝܢܢܕ ܡܓܝܠܢ (ܦܘܪܛܘܓܠܐܝܬ Fernão de Magalhães) ܗܘܐ ܒܨܘܝܐ ܦܘܪܛܘܓܠܝܐ ܕܚܝܐ ܒܕܪܐ ܕܚܡܫܥܣܪ. ܗܘ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܕܪ ܠܥܠܡܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܣܒܪܘܣܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܦܘܪܛܘܓܠ ܩܪܝܒ ܠܫܢܬܐ ܕ1480 ܘܡܝܬ ܒܦܝܠܝܦܝܢܝܐ ܒ27 ܒܢܝܣܢ 1521܀