ܥܐܕܕܐ ܪܗܐܘܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܥܐܕܕܐ ܪܗܐܘܝ ܐܘ ܫܡܗ ܫܪܝܪܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܪܗܐܘܝ ܗܘ ܙܡܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܝܕ ܒܗܝ ܓܠܘܬܐ܀

ܕܝܣܟܘܓܪܦܝ[ܫܚܠܦ]

  • Shlomo Lokh Athro Dilan
  • Folklore Music
  • (1982) Tihe leshonan
  • (1992) Warde Shafire
  • (1999) Hawri
  • (2002) Serto D-Man
  • (2007) Kekwo