Jump to content

ܣܦܪ ܝܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Pomerania Beach (Ahrenshoop)
ܣܦܪ ܝܡܐ
ܚܠܐ

ܣܦܪ ܝܡܐ ܗܘ ܐܪܥܐ ܥܡ ܚܠܐ ܥܠ ܣܦܪ̈ܝ ܝܡܡ̈ܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܦܵܪ ܝܲܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܦܵܪ ܝܵܡܡܸܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܦܳܪ ܝܰܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܦܳܪ ܝܰܡ̱ܡ̈ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]