ܣܢ (ܢܗܪܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܣܝܢ
ܫܚܠܐ ܕܢܗܪܐ ܕܣܝܢ

ܣܢ (ܦܪܢܣܐܝܬ: La Seine‏) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܢܗܪ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܦܪܢܣܐ. ܣܢ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܣܦܢ̈ܐ ܕܬܓܪܘܬܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܫܪ̈ܫܐ ܕܓܪܫܝܢ ܡܫܢܝܢܘܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܦܐܪܝܣ. ܐܘܪܟܐ ܕܢܗܪܐ ܕܣܢ ܗܘ 776 km܀