ܣܝܦܐ (ܙܝܢܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܣܝܦܐ ܣܘܝܣܪܝܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܚܡܫܥܣܪ ܐܘ ܕܫܬܥܣܪ

ܣܝܦܐ ܙܝܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܚܪܝܦ ܗܘ ܡܬܬܠܐ ܒܟܬܦܐ ܠܣܛܪܐ ܐܚܪܢܐ ܘܡܚܝܢ ܒܗ ܒܐܝܕܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܲܝܦܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܲܝܦܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܰܝܦܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܰܝܦ̈ܶܐ)