ܣܝܦܐ (ܙܝܢܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܣܝܦܐ ܣܘܝܣܪܝܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕܚܡܫܥܣܪ ܐܘ ܕܫܬܥܣܪ

ܣܝܦܐ ܙܝܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܚܪܝܦ ܗܘ ܡܬܬܠܐ ܒܟܬܦܐ ܠܣܛܪܐ ܐܚܪܢܐ ܘܡܚܝܢ ܒܗ ܒܐܝܕܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܲܝܦܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܲܝܦܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܰܝܦܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܰܝܦ̈ܶܐ)