ܣܕܪܐ:User pa

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Punjabi.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User pa"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.