ܣܕܪܐ:User lzh

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Literary Chinese.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User lzh"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.