Jump to content

ܣܕܪܐ:User hy

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
hy Այս մասնակիցները խոսում են Հայերեն:
ܗܢܘ̈ܢ ܡܦܠܚ̈ܢܐ ܡܡܠܠܝܢ ܠܫܢܐ ܐܪܡܢܝܐ.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User hy"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.