ܣܕܪܐ:User csb

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Kashubian.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User csb"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.