ܣܕܪܐ:User cdo

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

Users in this category indicate their knowledge of language Min Dong Chinese.

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "User cdo"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.