ܣܕܪܐ:ܩܠܒ̈ܐ ܒܫܡ̈ܐ ܐܢܓܠܝ̈ܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "ܩܠܒ̈ܐ ܒܫܡ̈ܐ ܐܢܓܠܝ̈ܐ"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܠܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ.