Jump to content

ܣܕܪܐ:ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܗܢܘܢ ܫܢܝ̈ܐ ܒܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܡ܀

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 21.

2

3

4

5

6

7

8

9