ܣܕܪܐ:ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܗܢܘܢ ܫܢܝ̈ܐ ܒܕܪܐ ܩܕܡܝܐ ܡ܀

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 21.

2

3

4

5

6

7

8

9