ܢܘܓܗܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܢܘܓܗܐ ܐܘ ܡܓܗܐ ܐܘ ܫܦܪܐ ܗܘ ܙܒܢܐ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܢܘܗܪܐ ܒܗܘܪܐ ܢܒܙܥ ܡܢ ܩܕܡ ܡܕܢܚ ܫܡܫܐ܀