ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܥܝܪܐܩ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗ ܪܒ ܬܪܬܝܢ ܬܘܕܝܬܐ ܒܓܘ ܥܝܪܐܩ ܠܦܘܬܐ ܡܢܝܢܐ ܒܬܪ ܐܣܠܐܡ ؛ ܐܝܬܝܗ ܬܘܕܝܬܐ ܡܘܕܐ ܒܗ ܠܦܘܬ ܩܝܡܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܟܐ ܡܘܕܝ ܒܐܪܒܥܣܪ ܛܝܦ̈ܐ ܕܡܫܝܚܝܐ ܒܓܘ ܥܝܪܐܩ ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܡܫܝܚܝܐ ܒܓܘ ܠܒܢܢ

ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܓܘ ܣܘܪܝܐ

ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܓܘ ܐܝܪܐܢ

ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܓܘ ܛܘܪܩܝܐ

ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܒܓܘ ܝܘܪܕܢܢ