Jump to content

ܡܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܪܬܐ ܗܝ ܚܠܛܐ ܫܥܘܬܐ ܕܡܬܟܝܢ ܒܝܕ ܟܒܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ ܘܕܡܬܟܢܫ ܒܡܪܪܬܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܸܪܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܸܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܶܪܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܶܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)