ܥܡܢܘܐܝܠ ܬܠܝܬܝܐ ܕܠܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

‏ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܬܠܝܬܝܐ ܕܠܝ ‏‏ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ‏‏ܩܕܝܫܬܐ ܕܟܠܕܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]