ܥܡܢܘܐܝܠ ܬܠܝܬܝܐ ܕܠܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

‏ܡܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܬܠܝܬܝܐ ܕܠܝ ‏‏ܗܘܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ‏‏ܩܕܝܫܬܐ ܕܟܠܕܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]