ܡܦܠܚܢܐ:Muro Bot

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܦܠܚܢܐ ܗܢܐ ܗܘ ܒܘܛ (BOT) ܡܢ Muro de Aguas.

ܠܡܕܒܪ̈ܢܐ: ܐܢ ܒܘܛ ܗܢܐ ܠܐ ܦܠܚ ܛܒܐ܇ ܒܥܘ ܚܪܘܡܗ.


Hi! I'm a bot operated by the user Muro de Aguas, who is a sysop of the Spanish Wikipedia. Report any errors here. ak:User:Muro Bot