ܡܡܠܠܐ ܕܡܦܠܚܢܐ:Jose77

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

hello Jose77,

  • Glad to help, I tried my best but I am not an expert, so I would recommend a second opinion from 334a which is one of the admins.

ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ، ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܫܒܘܥܐ، ܗܘ ܝܘܡܐ ܩܕܝܫܐ، ܡܫܘܒܚܐ ܘܡܩܘܕܫܐ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܐܬܢܛܪ ܬܚܝܬ ܫܘܒܚܐ ܕܡܪܝܐ ܠܡܙܝܚܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܥܡ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ.

Regards, --Basharh 05:09, 26 ܫܒܛ 2009 (UTC)


hello Jose77,

  • I would try my best to do what you are asking for.

Take care--Basharh 01:35, 4 ܐܕܪ 2009 (UTC)

LOVE AND PEACE:[ܫܚܠܦ]

ܐܚܝ̱ ܝܕܝܕܐ ܝܘܣܦ (ܓ̃ܘܙܝܦ) ܗܕܐ ܬܪܓܡܬܐ ܕܰܒܥܝܬ :

DEAR JOSE THIS IS TRANSLATION YOU ASKED ME:

  • ܒܡܶܐܬ̥ܝܬ̥ܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܰܥܬܺܝܕܽ ܗ̱ܘ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܐ ܐ̱ܚܪܳܝܐ ܆ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܕܺܝܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܆ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܆ ܘ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ .


  • ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܐܶܬ̥ܝܗܶܒ ܒܛܰܝܒܽܘܬ̥ܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܆ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܫܬܪܪܽܘܢ ܒܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܢܶܨܛܰܒܬ̥ܘܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬ̥ܐ ܆ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܘ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܐ .

--Avgeen 10:38, 11 ܐܝܪ 2009 (UTC)

thanks[ܫܚܠܦ]

thanks dear Josee , it is our duty to help each others

thank you so much for your kindness heart and prayers

may GOD bless you

your faithful

ܐܘܓܝܢ ܣܘܪܝܝܐ --Avgeen 22:28, 11 ܐܝܪ 2009 (UTC)

Translation[ܫܚܠܦ]

((ܡܝ̈ܐ ܕܡܰܥܡܕܺܝܬ̥ܐ ܐ̱ܪܳܙܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ̱ ܥܠ ܠܚܳܝܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܆ ܘܥܠ ܚܘܕܳܬ̥ܐ . ܡܰܥܡܳܕܺܝܬ̥ܐ ܗܽܘܝܳܐ ܒܡܰܝ̈ܐ ܟܝܳܢܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ ܆ ܕܐܝܟ̥ ܕܢܰܗܪܐ ܆ܐܘ ܝܰܡܐ ܆ ܐܘ ܡܰܒܽܘܥܐ ܆ ܥܡܺܝܕܐ ܗܰܘ ܕܡܶܚܕܐ ܩܰܒܶܠ ܡܰܥܡܳܕܺܝܬ̥ܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܘ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܆ ܡܓܰܡܰܪ ܠܡܥܡܳܕܺܝܬ̥ܐ ܒܫܶܡ (ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ) ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ . ܘܰ ܩܢܽܘܡܐ (ܦܪܨܽܘܦܐ) ܕܩܰܒܶܠ ܡܰܥܡܳܕܺܝܬ̥ܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܨܛܰܒܰܥ ܟܽܠܳܢܳܐܝܺܬ̥ ܒܡܰܝ̈ܐ ܥܰܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܳܐܶܦ ܘܦܳܬ̥ܐ ܕܚܳܝܪܐ ܕܰܠܬܰܚܬ )) .

((ܐ̱ܪܳܙܐ ܕܰܫܝܳܓ̥ܬܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܫܳܒܶܩ ܠܒܪܢܳܫܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܰܡܢܳܬܐ ܥܰܡ ܡܳܪܝܐ ܝܶܫܽܘܥ . ܘܬܽܘܒ ܗܽܘܝܘ ܡܫܰܡܶܫ ܐܰܝܟ̥ ܡܰܥ̱ܗܕܳܢܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܟܠ ܚܰܕ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܚܽܘܒܐ ܆ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬ̥ܐ ܆ ܡܰܟܺܝܟ̥ܽܘܬ̥ܐ ܆ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܘ ܬܶܫܡܶܫܬܐ .

ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܰܝ̈ܐ ܕܡܰܥܡܳܕܺܝܬ̥ܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܺܝܓ̥ ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܘܗ̱ܝ̱ ܒܰܫܡܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ . ܡܰܨܝܐ ܕܡܶܫܬܰܡܫܐ ܫܝܳܓ̥ܬܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܰܒ̈ܐ ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܐܰܦܬܐ )).

--Avgeen 23:33, 11 ܐܝܪ 2009 (UTC)

Thank you[ܫܚܠܦ]

Thank you for your support, may God bless you --Basharh 02:36, 12 ܐܝܪ 2009 (UTC)

thanks[ܫܚܠܦ]

I would to thank you very much my dear brother Joseph , and I wish we stay in a connection with good relationship if GOD wills.

your faithful Avgeen

ܐܘܓܝܢ --Avgeen 10:35, 12 ܐܝܪ 2009 (UTC)

Translation[ܫܚܠܦ]

My dear Mr.JOSEPH I want you at first to be in good health and thank you and thak you for your interresting in our native languadge (the Syriac) and this is the translastion you asked:

"Receiving the Holy Spirit, evidenced by speaking in tongues, is the guarantee of our inheritance of the Kingdom of Heaven".

  • ܡܰܩܒܠܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܕܗܽܘܝܐ ܒܡܰܡܠܐ ܕܠܶܫܳܢ̈ܐ܆ ܐܺܝܬ̥ܝܗ̊ ܪܰܗܒܽܘܢܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ̥ܰܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬ̥ܐ ܕܰܫܡܰܝܐ.

"The Holy Communion is the sacrament to commemorate the death of the Lord Jesus Christ. It enables us to partake of the flesh and blood of our Lord and to be in communion with Him so that we can have eternal life and be raised on the Last Day. This sacrament should be held as often as possible. Only one unleavened bread and grape juice is used".

  • ܢܣܺܝܒܽܘܬ̥ܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܐܺܝܬ̥ܝܗ̊ ܐ̱ܪܳܙܐ ܕܡܰܚܝܳܢܽܘܬ̥ ܕܽܘܟ̥ܪܢ ܡܰܘܬܶܗ ܕܡܪܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐ̱ܪܳܙܐ ܡܰܦܶܣ ܠܰܢ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܦܓ̥ܪܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܝ̈ܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝ̈ܐ ܘܗܳܝ ܕܰܢܩܽܘܡ ܒܝܰܘܡܐ ܐ̱ܚܪܳܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐ̱ܪܙܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬ̥ܓܡܰܪ ܐܝܟ̥ ܕܡܰܨܝܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܠܰܚܡܐ (ܚܡܺܝܥܐ) ܘ ܝܰܠܕܐ ܕܰܓܦܶܬ̥ܐ (ܚܰܡܪܐ).


"The church, established by our Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit during the time of the 'latter rain', is the restored true church of the Apostolic time".

  • ܥܺܕܬܐ ܕܐܶܫܬܰܬܣܰܬ̥ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܩܰܒܠܰܬ̥ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܆ ܐܺܝܬ̥ܝܗ̊ ܗ̊ܝ ܥܺܕܬܐ ܫܰܪܺܪܬܐ ܘܚܰܝܬ̥ܐ ܕܙܰܒܢܐ ܫܠܺܝܚܳܝܐ.

your faithful Avgeen--Avgeen 11:33, 22 ܐܝܪ 2009 (UTC)

Your account will be renamed[ܫܚܠܦ]

18:20, 17 ܒܐܕܪ 2015 (UTC)