ܡܡܘܢܐ ܕܡܝܟܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܬܠܐ ܒܐܝܟܢܐ ܚܕ ܐܝܒܗ ܚܙܗ ܗܘ ܫܘܩܐ

ܗܘ ܡܡܘܢܐ ܕܡܝܟܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܒܡܡܘܢܐ ܓܘܢܝܐ. ܟܐܝܒܗ ܚܕ ܚܙܗ ܐܢ ܗܝ ܦܐܝܐ ܒܫܘܩܐ ܟܐ ܠܩܝܐ ܒܦܐܝܐ ܕܢܫܐ ܒܥܝܢ ܕܐܒܝܢ.