ܡܡܘܢܐ ܕܡܝܟܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܡܬܠܐ ܒܐܝܟܢܐ ܚܕ ܐܝܒܗ ܚܙܗ ܗܘ ܫܘܩܐ

ܗܘ ܡܡܘܢܐ ܕܡܝܟܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܘܟܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܒܡܡܘܢܐ ܓܘܢܝܐ. ܟܐܝܒܗ ܚܕ ܚܙܗ ܐܢ ܗܝ ܦܐܝܐ ܒܫܘܩܐ ܟܐ ܠܩܝܐ ܒܦܐܝܐ ܕܢܫܐ ܒܥܝܢ ܕܐܒܝܢ.