ܡܟܝܪܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܥܙܩܬ̈ܐ ܕܡܟܝܪܘܬܐ

ܡܟܝܪܘܬܐ ܗܝ ܘܥܕܐ ܒܙܘܘܓܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܡܟܝܪܐ ܠܡܟܝܪܬܗ ܐܘ ܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܩܕܡ ܙܘܘܓܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܟ݂ܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ ܆ ܡܟ݂ܝܼܪܵܐ ܆ ܡܟ݂ܝܼܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܟ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܆ ܡܟ݂ܝܼܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܟ̥ܺܝܪܽܘܬ̥ܳܐ ܆ ܡܟ̥ܺܝܪܳܐ ܆ ܡܟ̥ܺܝܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܟ̥ܺܝܪ̈ܶܐ ܆ ܡܟ̥ܺܝܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)