ܡܟܝܪܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܥܙܩܬ̈ܐ ܕܡܟܝܪܘܬܐ

ܡܟܝܪܘܬܐ ܗܝ ܘܥܕܐ ܒܙܘܘܓܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܡܟܝܪܐ ܠܡܟܝܪܬܗ ܐܘ ܡܬܚܐ ܕܙܒܢܐ ܩܕܡ ܙܘܘܓܐ܀

+