ܡܥܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܡܝܪ (ܗܟܪܝ))
Jump to navigation Jump to search
ܡܥܪ-ܡܬܐ ܕܐܬܘܪܝ̈ܐ

ܡܥܪ ܝܼܠܐ ܚܲܕ݇ܐ ܡܵܬܼܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܕܗܲܟܵܪܝܼ. ܡܝܪ ܐܸܬܠܵܐ ܡܲܥܢܵـܝܵܐ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪܵܝܹܐ ܡܲܥ-ܡܲܪܬܵܐ (ܒܢܝܼܬܵܐ),(ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ ܝܼܠܐ ܟܘܿܒܼܲܢ ܟܲܝܵܐ).ܡܵܬܼܵܐ ܕܡܝܪ ܝܼܠܐ ܓܵܘ ܩܲܙܵܐ ܒܹܝܬܫܵܒܵܦ ܕܡܕܼܝܼܢ݇ܬܵܐ ܫܝܪܢܐܟ.