ܡܛܘܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
Universalmotor 3.JPG

ܡܛܘܪܐ ܟܗܪܒܝܐ ܐܘ ܡܙܝܥܢܐ ܟܗܪܒܝܐ ܬܘܩܢܐ ܡܦܠܚ ܠܫܚܠܦܬܐ ܬܘܩܦܐ ܟܗܪܒܝܐ ܠܬܘܩܦܐ ܡܝܟܢܝܟܝܐ܀