ܡܚܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܡܚܘܪ̈ܐ ܒܦܠܚܐ ܥܠ ܚܕ ܛܘܪܒܝܢܐ ܕܟܗܪܒܐ

ܡܚܪܘܬܐܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ:Engineer) ܗܘ ܟܠ ܡܢ ܕܐܡܢ ܫܕܬܐ ܐܘ ܨܢܥܬ ܕܡܚܪܘܬܐ. ܘܕܡܦܠܚ ܝܕܥܝܬ̈ܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܘܡܢܝܘܬܐ ܠܫܪܝܬܐ ܕܩܛܪ̈ܐ ܬܩܢܝ̈ܐ܀