ܡܚܛܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܚܛܐ ܡܐܢܐ ܗܘ ܕܪܝܫܗ ܚܕ ܚܪܝܦܐ ܗܘ ܘܐܚܪܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܚܪܘܪܐ ܕܒܗ ܡܥܠܝܢ ܚܘܛܐ ܘܚܝܛܝܢ ܒܗ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܚܲܛܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܚܲܛܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܚܰܛܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܚܰܛܶܐ)