ܩܒܠܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܡܚܙܩܬܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܩܒܠܘܬܐ

ܩܒܠܘܬܐ ܗܝ ܫܕܬܐ ܐܣܝܝܬܐ. ܩܒܠܬܐ ܐܘ ܚܝܬܐ ܐܘ ܡܘܠܕܢܝܬܐ ܐܘ ܝܠܕܬܐ ܐܘ ܟܘܕܬܐ ܐܘ ܡܚܙܩܬܐ ܐܘ ܡܚܦܢܬܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܕܡܬܛܝܒܐ ܟܕ ܝܠܕܐ ܐܢܬܬܐ ܠܡܥܕܪܘܬܗ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܲܒܵܠܬܵܐ . ܚܲܝܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܲܒ̈ܠܵܬ݂ܵܐ . ܚܲܝ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܰܒܳܠܬܳܐ . ܚܰܝܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܰܒ̈ܠܳܬ̥ܳܐ . ܚܰܝ̈ܳܬ̥ܳܐ)