ܡܙܡܘܪܐ 23

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܙܡܘܪܐ ܟܓ. ܡܙܡܘܪܬ ܕܕܘܝܕ. 1- ܡܪܝܐ ܪܥܝܝ ܝܠܐ: ܠܐ ܚܣܪܢ. 2- ܒܟ̰ܝܡܢܐ ܕܓܠܐ ܟܐ ܡܕܡܟ ܠܝ: ܥܠ ܡܝܐ ܢܝܚܐ ܟܐ ܬܓܒܪܝ. 3- ܓܢܝ ܟܐ ܡܕܪ: ܟܐ ܠܒܠ ܠܒ ܒܓ̰ܕܘܬܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ : ܒܘܬ ܚܬܪ ܕܫܡܗ. 4- ܐܘܦ ܟܕ ܚܕܪܢ ܒܪܘܘܠܐ ܕܛܠܢܝܬܐ ܕܡܘܬܐ: ܠܐ ܙܕܥܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ: ܣܒܒ ܕܐܢܬ ܥܡܝ ܝܘܬ: ܩܛܝܘܟ ܘܚܘܛܪܘܟ: ܐܢܝ ܟܐ ܝܗܒܝ ܠܐ ܠܒܐ. 5-ܟܐ ܡܪܝܙܬ ܩܕܡܝ ܨܘܦܪܐ ܠܒܪܩܘܒܠ ܕܕܫܡܢܝ: ܡܫܚܠܘܟ ܒܡܫܚܐ ܪܫܝ: ܟܣܝ ܫܦܝܟܐ ܝܠܐ. 6- ܐܚܟ̰ܝ ܛܒܬܐ ܘܫܦܩܬ ܒܬ ܐܬܝ ܒܬܪܝ ܟܠܐ ܝܘܡܢܐ ܕܚܝܝ: ܘܒܬ ܝܬܒܢ ܓܘ ܒܝܬܐ ܕܡܪܝܬ ܒܝܘܪܟܐ ܕܝܘܡܢܐ.