ܡܘܬܐ ܕܓܘܪܓ ܦܠܘܝܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܕܘܟܬܐ ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܓܘܪܓ ܦܠܘܝܕ ܐܝܟܐ ܡܝܬ ܗܘܐ
ܡ̈ܠܘܗܝ ܐܚܪ̈ܝܬܐ ܕܓܘܪܓ ܦܠܘܝܕ: "ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܡܢܫܡ"

ܒ25 ܒܐܝܪ ܒܫܢܬ 2020 ܓܕܫ ܡܘܬܐ ܕܓܘܪܓ ܦܠܘܝܕ (ܐܢܓܠܐܝܬ George Floyd) ܓܒܪܐ ܐܘܟܡܐ ܒܝܕ ܕܪܩ ܬܫܘܒܝܢ (ܐܢܓܠܐܝܬ Derek Chauvin) ܫܘܪܛܐ ܚܘܪܐ ܒܫܒܒܘܬܐ ܕܦܘܘܕܪܗܘܪܢ ܠܬܝܡܢܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܝܢܝܐܦܘܠܝܣ ܒܡܝܢܝܣܘܛܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܟܕ ܐܬܕܒܩ ܗܘܐ ܦܠܘܝܕ ܘܐܫܬܛܚ ܗܘܐ ܥܡ ܦܐܬܗ ܠܐܣܛܪܛ ܢܒܪܟ ܗܘܐ ܬܫܘܒܝܢ ܒܒܘܪܟܗ ܥܠ ܓܒܐ ܝܡܝܢܝܐ ܕܩܕܠܗ ܕܦܠܘܝܕ ܠܬܡܢܐ ܩܛܝܢ̈ܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܪ̈ܦܦܝܢ܀[1]

ܡܒܘ̈ܥܐ[ܫܚܠܦ]

  1. Nuyen, S. (2020, May 31). LA County Under State Of Emergency Amid Saturday's George Floyd Protests. Retrieved May 31, 2020, from https://www.npr.org/2020/05/31/866279321/la-county-under-state-of-emergency-amid-saturdays-george-floyd-protests