ܡܘܣܩܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܡܘܣܩܒܐ

ܡܘܣܩܒܐ ܐܘ ܡܘܣܩܘ (ܪܘܣܐܝܬ Москва́) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢ ܟܠ ܕܪܘܣܝܐ܂ ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 12,382,754 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܡܘܣܟܒܐ ܝܘܡܢܐ܀