Jump to content

ܡܕܐܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܕܐܬܐ ܐܘ ܡܐܕܬܐ ܐܘ ܡܕܬܐ ܗܝ ܙܘܙܐ ܕܐܝܬܝ ܐܢܫ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܫܘܠܛܢܘܬܐ. ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܬܒܥ ܗܕܐ ܡܕܐܬܐ ܠܥܒܕ ܬܫܡܫܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ ܠܩܘܛܢܐ ܐܝܟ ܢܩܘܕܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ ܘܣܛܪ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܕ݂ܲܐܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܕ݂ܲܐܬ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܕ̥ܰܐܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܕ̥ܰܐ̈ܬ̥ܶܐ)