ܡܕܐܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܡܐܕܬܐ)
Jump to navigation Jump to search

ܡܕܐܬܐ ܐܘ ܡܐܕܬܐ ܐܘ ܡܕܬܐ ܗܝ ܙܘܙܐ ܕܐܝܬܝ ܐܢܫ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܫܘܠܛܢܘܬܐ. ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܬܒܥ ܗܕܐ ܡܕܐܬܐ ܠܥܒܕ ܬܫܡܫܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ ܠܩܘܛܢܐ ܐܝܟ ܢܩܘܕܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ ܘܣܛܪ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܕ݂ܲܐܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܕ݂ܲܐܬ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܕ̥ܰܐܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܕ̥ܰܐ̈ܬ̥ܶܐ)