ܠܫܢܐ ܕܐܘܪܕܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܠܫܢܐ ܕܐܘܪܕܘ (اردو) ܗܘ ܠܫܢܐ ܗܢܕܘ-ܐܘܪܘܦܝܐ ܘܠܫܢܐ ܐܬܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܐܩܣܛܐܢ ܘܚܡܫܐ ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܗܢܕܘ ܘܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܕܦܐܩܣܛܐܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ 60 ܡܠܝܘܢܐ ܐܢܫ̈ܝܢ܀