ܠܢܐ ܕܠ ܪܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܠܢܐ ܕܠ ܪܝ. ܫܡܗ̇ ܫܪܝܪܐ ܐܠܝܙܒܝܬ ܘܘܠܪܝܓ ܓܪܢܬ. ܗܝ ܙܡܪܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܡܫܡܗܬܐ܀