ܠܝܕܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܠܝܕܣ ܒܐܢܓܠܢܕ

ܠܝܕܣ (ܐܢܓܠܐܝܬ Leeds) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܝܘܪܩܫܐܝܪ ܡܥܪܒܝܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܢܓܠܢܕ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ. ܐܝܬ 770,800 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܠܝܕܣ ܝܘܡܢܐ܀