ܠܝܕܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܠܝܕܙ)
Jump to navigation Jump to search
ܠܝܕܣ ܒܐܢܓܠܢܕ

ܠܝܕܣ (ܐܢܓܠܐܝܬ Leeds) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܝܘܪܩܫܐܝܪ ܡܥܪܒܝܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܢܓܠܢܕ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ. ܐܝܬ 770,800 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܠܝܕܣ ܝܘܡܢܐ܀