ܠܘܚܐ (ܚܫܘܒܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܠܘܚܐ ܗܘ ܚܫܘܒܐ ܛܥܝܢܐ ܘܙܥܘܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܫܘܒܐ ܥܝܕܝܐ. ܡܩܪܒ ܚܕܟܡܐ ܡܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܢܝܫܐ ܕܝܠܗ̇ ܡܛܟܣܬܐ ܘܡܫܦܪܢܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܝܘܡܝ̈ܐ܀