ܠܐ ܣܝܪܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܡܢ ܠܐ ܣܝܪܝܢܐ

ܠܐ ܣܝܪܝܢܐ (ܐܣܦܢܐܝܬ La Serena) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܘܩܘܡܘܢܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܬܫܝܠܝ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܩܘܩܝܡܒܘ. ܐܫܬܬܣܬ ܗܘܬ ܡܕܝܢܝܬܐ ܗܕܐ ܒܫܢܬ 1544 ܘܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܡܢ ܟܠ ܒܐܬܪܐ ܒܬܪ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܣܢܛܝܐܓܘ ܕܢܦܠܐ ܠ471 km ܠܬܝܡܢܗ̇܀