ܠܐܝܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܠܐܝܩܐ (ܪܘܣܝܐܝܬ:Лайка) ܗܝ ܟܠܒܬܐ ܚܝܘܐ ܩܕܡܝܬܐ ܚܝܬܐ ܬܬܫܕܪ ܒܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܝܪܐ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܣܦܝܢܬܐ ܣܒܘܬܢܩ-2 ܣܘܦܝܕܝܬܐ ܒܣܝܩܘܡ 3 ܒܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ 1957.