ܟܪܝܣܛܝܐܢܘ ܪܘܢܐܠܕܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܪܘܢܐܠܕܘ ܒܟܣܐ ܕܥܠܡܐ ܕ2018

ܟܪܣܛܝܐܢܘ ܪܘܢܐܠܕܘ (ܦܘܪܛܘܓܠܐܝܬ Cristiano Ronaldo) ܗܘ ܡܫܥܝܢܐ ܦܘܪܛܘܓܠܝܐ ܕܐܣܦܝܪܐ ܕܪܓܠܐ܀

This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.