ܟܠܒܘܣܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܟܠܒܘܣܐ ܗܘ ܟܠܒܐ ܙܥܘܪܐ ܐܘ ܓܘܪܝܐ ܕܟܠܒܐ܀

ܟܠܒܘܣܐ

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܲܠܒܘܿܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܲܠܒܘܿܣܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܠܒܽܘܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܠܒܽܘܣ̈ܶܐ)