ܟܝܡܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܟܝܡܪܐ ܒܦܝܢܟܐ

ܟܝܡܪܐ (ܝܘܢܐܝܬ: Χίμαιρα܄ ܠܐܛܝܢܐܝܪ: Chimaera) ܗܝ ܒܥܝܪܐ ܕܠܘܩܝܐ ܒܐܢܛܘܠܝܐ ܒܡܝܬܘܠܘܓܝܐ ܝܘܢܝܬܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܕܕܡܐ ܠܚܝܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܂ ܟܝܡܪܐ ܗܘܬ ܚܕܐ ܒܪܐ ܕܛܝܦܘܢ ܘܕܐܟܝܕܢܐ ܘܚܬܗܘܢ ܕܬܢܝ̈ܢܐ ܕܩܪܒܪܘܣ ܘܕܗܝܕܪܐ ܠܪܢܝܐ܀