Jump to content

ܟܘܪܗܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܟܘܪܗܢܐ ܐܘ ܡܪܥܐ ܐܘ ܟܐܒܐ ܗܘ ܒܘܠܒܠܐ ܐܘ ܕܠܘܚܝܐ ܕܡܘܙܓܐ. ܒܗܦܟܐ ܕܚܘܠܡܢܐ܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ)